به چه عملیاتی ریسندگی می گویند؟
کلیه عملیاتی که مواد نساجی(الیاف)رات به نخ قابل مصرف تبدیل می نماید ریسندگی نامیده می شود.
هر ریسندگی چند مرحله دارد؟
سه مرحله، ۱-جدا شدن ومخلوط شدن-۲-موازی شدن-۳-کشیده شدن.
هر مرحله ریسندگی خود شامل چند مرحله است؟
سه مرحله، عملیات مقدماتی- عملیات بنیادی- عملیات تکمیلی.
ریسندگی پنبه دارای چند مرحله است؟
چهار مرحله، ۱-باز کردن و زدن پنبه-۲-کاردینگ-۳-چند لاکنی و کشش-۴-تبدیل فیتیله به نیمچه نخ(نیم تاب).
عمل کاردینگ یعنی چه؟
لایه نازک کرک های پنبه از بین غلتک ها و کلاهک های دندانه دار گذشته و حلاجی می گردد تا به صورت پرده توری بسیار نازک و شفافی(تار عنکبوت) در آید. این لایه شفاف وارد قیف مخصوصی می شود که آن را به نوار نسبتاً کلفتی تبدیل می کند و به آن فتیله کاردینگ یا نوار حلاجی می گویند.
منظور از «فیتیله» چیست؟
عملیات تکمیلی برای چه انجام می شود؟
گاهی از طریق تر کردن و سریع خشک کردن نخ، تاب آن را نگاه می دارند.
عملیات ریسندگی کتان در چند مرحله انجام می گیرد؟
دو مرحله، ۱-شانه زدن-۲-گستردن.
ریسندگی پشم دارای چند مرحله است؟
هشت مرحله، ۱-زدودن عرق و ناخالصی های دیگر-۲-لغزنده کردن-۳-حلاجی-۴-کشش-۵-صیقل دادن-۶-شانه زدن-۷-کشش-۸-نیم تاب.
عملیات مقدماتی ریسندگی الیاف پشم چیست؟
در عمل صیقل زدن الیاف پشم چه هدفی دنبال می شود؟
در مرحله صیقل دادن هدف از بین بردن مواد زائد ناشی از مرحله لغزنده کردن می باشدکه در بعضی موارد پس از شانه زدن صورت می گیرد.
عمل حلاجی کردن الیاف پشم چیست؟
عمل حلاجی برای گسستن توده های پشم و پاک کردن و همگون کردن آنها و نیز جدا کردن الیاف می باشد. عملیات حلاجی به وسیله یک سری ماشین های حلاجی که نقش متفاوتی دارنددنبال
می گردد.

risandegi1

منظور از نخ مخلوط چیست؟
از تجمع لیف های مقطع و یا پیوسته (طبیعی یا مصنوعی) که به طور مماس و موازی در کنار یکدیگر قرار گرفته و به هم تابیده شده اند نخ ساده تهیه می گردد. لیف ها را می توان از یک جنس یا از
جنس های مختلف انتخاب کرد و چون مخلوط شدن چند نوع لیف را در اوایل عملیات ریسندگی صورت می گیرد مخلوط شدن به خوبی انجام می شودو نخ بدست آمده را نخ مخلوط می گویند.
«تاب» در الیاف چه نقشی دارد؟
عملیات تاب دادن به نخ ساده نخست لیف ها ار کنار یکدیگر قرار می دهد و سپس بین آنها نقاط تماس بیشتری ایجاد می کندکه در نتیجه پیوستگی استحکام نخ افزایش می یابد.
خصوصیات «تاب» الیاف دارای چند فاکتور است؟
تاب نخ ساده از طریق جهت و تعداد پیچ های آن در هر متر تعیین می گردد.
هر «تاب» چند جهت می تواند بچرخد؟
۱-تابS تابی است که در جهت راست به نخ قائمی داده شود و آن تاب یا پیچ به شکلS می باشد و به آن تاب راست نیز می گویند.
۲-تاب Z تابی است که در جهت چپ به نخ قائمی داده شود و آن به شکل Z می باشد و به آن تاب چپ نیز می گویند.
ارزش الیاف رسیده شده بستگی به چه دارد؟
تعداد پیچ هایی که در هر متر به نخ ساده داده می شود ارزش نخ مورد نظر را مشخص می کند.
«تاب» ضعیف دارای چند «پیچ» در هر قر است؟
بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ تاب در متر.
«تاب» متوسط دارای چند پیچ در قر است؟
بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ تاب در متر است.
«تاب» زیاد و یا «پُر تاب»دارای چند پیچ در قر می باشد؟
از ۱۸۰۰ به بالا می باشد.
علت افت و سنگینی پارچه های کرپ و ابریشم چیست؟
نخ های پرتاب به پارچه سنگینی و افت بهتری می دهند که تاب خیلی زیاد نیز باعث کاهش استحکام نخ می شود.
نمره گذاری نخ به طور متدوال به چند صورت انجام می گیرد؟
به دو صورت، ۱-نمره گذاری متریک-۲-نمره گذاری تکس.
روش «متریک» نمره گذاری نخ یعنی چه؟
در این روش نمره گذاری واحد های طول و وزن را به ترتیب متر و گرم و یا کیلومتر و کیلوگرم در نظر می گیرندو بدین صورت مشخص می شود که چند کیلومتر نخ وزنی برابر یک کیلوگرم دارد .
روش‌ «تکس» نمره گذاری یعنی چه؟
امروزه یک روش نمره گذاری بین المللی متداول شده است که به آن روش نمره گذاری تکس(TEX )می گویند. در این روش نمره نخ، تعیین می کند که ۱۰۰۰ متر از نخ مورد نظر چند گرم وزن دارد.
رنگ آمیزی نخ به چند صورت انجام می پذیرد؟
۱-طبیعی-۲-تغییر یافته از طریق سفیدگری و یا رنگرزی.
«نخ مرکب یا چند لا» یعنی چه؟
از به هم تابیدن دو یا چند نخ ساده با جنس،رنگ،نمره،کشش مختلف و یا یکسان و شرایط متفاوت نخ چند لا یا فانتزی تهیه می شود.
«نخ مرکب تابیده» یعنی چه؟
مرحله اول عملیات تولیدی نخ مرکب مانند نخ ساده است.
«تاب خشک»‌ ، «تاب خیس» چه تفاوتی دارند؟
تاب خشک:لیف های خشک شده را طی عملیاتی با یکدیگر تاب می دهند. از این تاب در تهیه نخ هایی که لازم است قابلیت انعطاف و حجم خود را حفظ کنند استفاده می گرددمانند نخ سوزن دوزی و خیاطی.
تاب خیس:نخ ساده از مسیر آب گرم عبور داده می شود تا مقداری آب جذب کرده و به هنگام تابیدن پیوستگی و تراکم بیشتری بین لیف ها ایجاد گردد. از این عملیات نخ نازک و منظمی حاصل می شود که کمی خشک بوده و در خیاطی و بافندگی مصرف دارد.
ساختمان ظاهری نخ مرکب تابیده به چند نوع دیده می شود؟
پنج نوع، ۱-نخ مرکب مخلوط-۲-نخ چند رنگ-۳-نخ اسلاب دار-۴-نخ داندانه دار(نپ دار)-۵-نخ رابط دار.
منظور از نخ اسلاب دار چیست؟
نخ اسلاب دار نخی است که به طور منظم و به ترتیبی خاص در بعضی از قسمت های آن کلفت و در بعضی دیگر نازک می شود. هنگام نخ ریسی قسمت نازک اسلاب دار تاب بیشتری نسبت به قسمت کلفت آن پیدا می کند.
نخ رابط دار چیست؟
چنانچه نخ ساده از استحکام لازم برخوردار نباشد از نخ دیگری به عنوان پایه استفاده می کنند که نخ اول به دور آن تاب داده می شود اینگونه نخ ها را نخ مرکب رابط دار می نامند.
نخ نپ دار یعنی چه؟
در بعضی مواقع در مورد نخ پنبه ای گلوله ها و دانه های کوچک الیاف به خوبی از پنبه گرفته نمی شودو در سطح نخ باقی می ماند. این دانه ها که وجود آن در نخ باعث کاهش مرغوبیت می شوددر بعضی موارد به عنوان نخ مرکب یا فانتزی استفاده می گردد.
«تاب» مناسب در تولید نخ مرکب تابیده چه خصوصیاتی را به دنبال دارد؟
اگر نخ های ساده با تاب های مناسب به هم تابیده شوند نخ مرکب حاصل از خصوصیات زیر برخوردار است:
۱-قابلیت جذب حرارت-۲-قابلیت نگهداری حرارت-۳-برق و جلا-۴-استحکام.
در چه صورت نخ مرکب ریسمانی بدست می آید؟
چنانچه یک یا چند گروه نخ مرکب به طریق خاصی به یکدیگر تابیده شوند نخ مرکب ریسمانی بدست می آید.

پاسخ دهید

بازدید کننده محترم

گروه سوماک از خرداد ماه تولید خود را متوقف کرده و قیمت های سایت بروزرسانی نشده است.

اطلاع رسانی بعدی ابتدای بهمن ماه.

لطفا سفارشی ثبت نفرمایید.