در روش بافندگی حلقوی، ابتدا نخ به شکل حلقه در میآید و سپس از اتصال و درهم رفتن حلقههای نخ، پارچه تشکیل میشود. بافندگی حلقوی به دو دسته تقسیم میشود: بافندگی حلقوی پودی و بافندگی حلقوی تاری

بافندگی حلقوی پودی، هم به روش دستی و هم ماشینی امکانپذیر است. روش دستی، همان بافتنی سنتی و متداول است که با استفاده از میل بافتنی و نخ کاموا صورت میگیرد.
در روش ماشینی، از ماشین بافندگی حلقوی پودی برای بافت پارچه استفاده میشود. در روش ماشینی، عملیات تبدیل نخ به حلقه و اتصال حلقه های نخ به یکدیگر، توسط سوزنهای ماشین بافندگی صورت می گیرد. پارچه بافته شده به روش بافندگی حلقوی پودی را پارچه حلقوی پودی می نامند.

در روش بافندگی حلقوی پودی، برای بافت پارچه فقط یک نخ لازم است. به عبارت دیگر، تمام سوزنهای ماشین بافندگی یک نخ را به شکل حلقه در می آورند. در این روش، ابتدا نخ به شکل حلقه در می آید و اتصال حلقه های مجاور در امتداد افقی، یک رج از بافت را تشکیل می دهد. در انتهای رج اول، ادامه نخ، حلقه های رج دوم را تشکیل میدهد، به گونهای که حلقه های رج دوم از میان حلقه های رج اول عبور می کنند و به آنها متصل می شوند. به همین ترتیب، رجهای بعدی پارچه بافته می شوند. اتصال حلقه های نخ در رجهای مختلف در امتداد عمودی، یک ردیف از بافت را تشکیل میدهد.

bafandegi-halghavi1
از ویژگیهای مهم پارچه های حلقوی پودی این است که می توان آنها را به راحتی، رج به رج شکافت و در صورت پاره شدن یکی از حلقه های نخ در پارچه، احتمال در رفتن بقیه حلقه ها و ایجاد سوراخ در پارچه وجود دارد.

از دیگر ویژگی های پارچه های حلقوی پودی کشسانی زیاد این پارچه ها است. به عبارت دیگر، این پارچه ها در امتداد طول و عرض به راحتی کش می آیند و ازدیاد طول می دهند.

بافندگی حلقوی تاری
بافندگی حلقوی تاری، فقط به روش ماشینی امکانپذیر است. در این روش، از ماشین بافندگی حلقوی تاری برای بافت پارچه استفاده می شود و عملیات تبدیل نخ به حلقه و اتصال حلقه های نخ به یکدیگر، توسط سوزنهای ماشین بافندگی صورت می گیرد. پارچه بافته شده به روش بافندگی حلقوی تاری را پارچه حلقوی تاری مینامند. بر خلاف روش بافندگی حلقوی پودی که برای بافت پارچه فقط یک نخ لازم است، در روش بافندگی حلقوی تاری برای بافت پارچه به یک دسته نخ به نام نخ های تار نیاز است. هر یک از نخ های تار، توسط یکی از سوزنهای ماشین بافندگی، جداگانه تشکیل حلقه می دهند. اتصال حلقه ها در امتداد عمودی نیز،
یک ردیف از بافت را تشکیل میدهد. به این ترتیب، یک سری ردیف های عمودی از حلقه ها، که به صورت موازی کنار یکدیگر قرار دارند، تشکیل می شود. ایجاد اتصال بین ردیف های موازی کنار یکدیگر، با حرکت زیکزاکی نخ بین ردیف های مجاور صورت میگیرد.

پاسخ دهید

بازدید کننده محترم

گروه سوماک از خرداد ماه تولید خود را متوقف کرده و قیمت های سایت بروزرسانی نشده است.

اطلاع رسانی بعدی ابتدای بهمن ماه.

لطفا سفارشی ثبت نفرمایید.